God vannkvalitet er viktig for mennesker og dyr som lever av vannet, for livet i vannet og for de gode opplevelsene ved vannet.

Vannområdet Glomma Sør jobber for å nå målet om god miljøtilstand i bekker, elver og innsjøer fra Øyeren i nord til Hvaler i sør.

De fleste av vannene i Glomma Sør har moderat eller dårlig miljøtilstand. Grunnen til dette er som oftest næringsstoffer som tilføres vannet fra offentlige og private avløpsanlegg, fra landbruket, fra industrien og fra tette flater i byene. Vi må derfor først og fremst gjennomføre tiltak innenfor disse sektorene hvis vi skal klare å bedre vannkvaliteten.

Vi ønsker at du skal bry deg om ditt vann!
• Hvorfor er det viktig at ditt vann har god vannkvalitet?
• Hva kan du selv gjøre for å hindre utslipp?
• Har du innspill til hva kommunen eller næringslivet kan gjøre?

Drikkevann

Glomma er hovedkilde til drikkevann for Hvaler, Fredrikstad, Sarpsborg, Skiptvet og Askim. Glomma er i tillegg reservedrikkevannskilde for MOVAR (som leverer vann til Moss, Rygge, Råde og Vestby kommuner). Spydeberg har drikkevann fra Lyseren. Samlet drikkevannsproduksjon i vannområdet er omkring 30 mill. m3/år.

Landbruk

Mange av innsjøene, elvene og bekkene i vannområdet ligger i – eller renner gjennom jordbrukslandskap med aktivt landbruk.

Vannkraft

Det er 4 store kraftverk i Glomma i Østfold; Solbergfoss, Kykkelsrud, Vamma og Sarpsfossen. Dette utgjør en verdi på omkring 1,7 milliarder kr. I tillegg er det 4 mindre kraftverk i Rakkestadelva og ett i Lekumelva.

Industrien

Det finnes flere bedrifter i vannområdet som bruker betydelig vannmengder i sin produksjon. Samlet prosessvannsproduksjon i vannområdet er omkring 50 mill. m3/år, der Borregaard industrier bruker størsteparten.

Naturmiljø

Naturen knyttet til vannforekomstene i vannområdet er svært mangfoldig, og har stor betydning for en rekke plante- og dyrearter. Flere vannforekomster har status som naturreservater. I tillegg er det opprettet en marin nasjonalpark i Hvaler.

Fiske

Det er store sportsfiskeinteresser i hele vassdraget fra Fjellaområdene og til munningen av Glomma, inkludert kystvannet/sjøen. Vassdraget har mer enn 30 arter.

Friluftsliv, bading og rekreasjon

Det finnes en rekke badeplasser både langs kysten og i innlandet ved innsjøer og tjern. Det er store mengder fritidsbåter som benytter skjærgården på sommeren. I tillegg benytter mange både kysten og vann og vassdrag som mål for turgåing, padling og andre relaterte aktiviteter.

Store deler av Østfoldkysten er tett bebygd med hytter som brukes flittig, spesielt i sommerhalvåret. Det finnes også spredte hytter og hyttefelt i innlandet, spesielt kan innsjøen Lyseren i Spydeberg fremheves, og området ved Glennetangen ved Glomma i Skiptvet). Utleie av boliger, båter og guiding av utenlandske sportsfiskere er en voksende næring. I tillegg er det svært stor trafikk av fritidsbåter langs kysten i sommerhalvåret. Det finnes flere bønder som satser på å utvikle eiendommen knyttet til vassdragsturisme.