Vannområde Glomma sør strekker seg fra utløpet av Øyeren i nord til Hvaler i sør. Vannforekomstene i de øvre deler av vannområdet er preget av påvirkning fra landbruk samt avløp fra spredt bebyggelse. Nedover i vassdraget, rundt de større byene, vil avrenning fra tette flater, punktutslipp samt industri og økt befolkningstetthet ytterligere spille inn og påvirke vannforekomstene. Vannforskriftarbeidet har innledningsvis fokusert på tilstandsklassifisering og påvirkninger på vannforekomstene. Videre er det foreslått en rekke tiltak mot de ulike sektorene for å redusere påvirkningene. Det er den enkelte sektormyndighet som har ansvar for å velge ut, og gjennomføre blant de tiltakene som er foreslått.

Foreslåtte tiltak for de ulike sektorene kan du lese mer om i menyen til venstre.