Det er 8 kommuner (Hvaler, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Råde, Rakkestad, Skiptvet, Indre Østfold) som sammen med Viken fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken og andre myndigheter og interessegrupper samarbeider i vannområdet.

Arbeidet ledes av ordfører i Rakkestad kommune.

Den daglige driften utføres av daglig leder.

org

 

Vannområdeutvalget

Vannområdeutvalget er vannområdets styringsgruppe, og består av ordførerne eller en vararepresentant i de 8 deltagerkommunene, representanter for Fylkesmannen i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune.

Styringsgruppa har det overordnede ansvaret for arbeidet og tar prinsipielle avgjørelser herunder å fastsette; mandat, mål, organisering, framdrift og økonomi. Styringsgruppa ledes av ordfører i Rakkestad kommune. Daglig leder er styringsgruppas sekretær.

 

Daglig leder

Daglig leder er administrativ og faglig leder av vannområdearbeidet. Dvs. daglig ledelse, koordinering, økonomistyring og sekretærfunksjon. Daglig leder skal planlegge og organisere framdrift av arbeidet sett i forhold til vedtatte mål og aktivt fremme forslag til framdrift/videreutvikling av arbeidet for styringsgruppa. Daglig leder skal videre gjøre arbeidet kjent og sikre informasjonsflyt og medvirkning i hele vannområdet.

 

Faggruppene

Arbeidet er delt inn i 3 faggrupper:

  • Faggruppe landbruk
  • Faggruppe avløp
  • Faggruppe vannkvalitet og vassdragsbruk

Faggruppene skal utvikle helhetlige strategier i vannområdet og sørge for framdrift innen eget fagfelt. Faggruppene skal foreslå tiltak og utarbeide strategier som grunnlag for de geografiske handlingsplanene. Faggruppene konstituerer seg med egne ledere og har selv ansvaret for møter i samarbeid med daglig leder som er faggruppenes sekretær.