Nibio har oppdatert trendanalyser for Hæra, Rakkestadelva, Ertevannet, Isesjø, Tunevannet, Lyseren. Lundebyvannet og Skinnerflo. Det er få signifikante trender å spore, men det har vært en nedgang i Klf- A i Isejø og Lundebyvannet, samt en nedgang i Tot-P for Lundebyvannet. Det har vært en økning i Tot-P for Lyseren. Noen vannforekomster, som f.eks. Ertevannet, har relativt korte tidsserier, som gjør at det trengs flere år med overvåking for å kunne avdekke eventuelle trender.

Rapporten ligger her NIBIO_RAPPORT_2022_8_127_Trender i vannkvalitet

Det er også oppdatert faktaark for vannforekomstene:

Glomma_sor Tunevannet

Glomma_sor Isejø

Glomma_sor Ertevannnet

Glomma_sor Skinnerflo

Glomma_sor Lundebyvannet

Glomma_sor Lyseren

Glomma_sor Rakkestad

Glomma_sor Hera