Velfungerende kantsoner er avgjørende for å hindre avrenning av partikler og næringsstoffer til vassdragene våre. Kantsoner vil også være positivt for det biologiske mangfoldet i og rundt vannforekomstene. Det er stadig større oppmerksomhet rundt forvaltning av kantsoner, og på denne siden vil det legges ut lenker til relevante artikler og rapporter om temaet.  Kildehenvisninger står i rapportene.

53423 NIBIO BOK 3(4) 2017 original

BIOFORSK RAPPORT erosjonssikring hæra

Bioforsk-Rapport-2013-08-161_vurdering kanterosjon og vegetasjonssoner_Bjørkelangen

Bioforsk-Rapport-2014-09-90_effekt av randsoner_Jæren

Bioforsk-Rapport-2014-09-179_vurdering av kantsoner_Bjørkelangen

NIBIO_RAPPORT_117 2017

NIBIO_RAPPORT_2017_3_14_effekt av buffersoner på vannmiljø og andre økosystemtjenester

NIBIO_RAPPORT_2018_4_30_Treplanting langs vann i jordbruksområde_Morsa

NIBIO_RAPPORT_2018_4_87_Kantsoner Rogaland

Utvalgte prinsippskisser for tiltak i bekkekant_Glomma sør

NIBIO_POP_2019_5_10_Vegetasjonssoner_varianter_tilskudd_lovverk

NIBIO_POP_2019_5_3_trær langs jordbruksvassdrag_fordeler og ulemper