Vannområdet startet arbeidet i 2010 og følger fremdriften fastsatt i Vannforskriften der forvaltningsplan med tiltaksprogram skal vedtas i 2015 og målet om god vannkvalitet skal være nådd innen 2021.

Hovedmålet med arbeidet er å sikre god vannkvalitet i alle vannforekomster i vannområdet sett i forhold til vannforekomstens naturtilstand. I tillegg til å beskytte og om nødvendig forbedre vannkvaliteten vil det innenfor rammene av hovedmålet arbeides for bærekraftig bosetting, næring og ressursbruk i hele vannområdet. Målet skal nås gjennom helhetlig forvaltning og lokal forankring

Vannområdet har følgende arbeidsoppgaver:

• Dele opp og fullkarakterisere alle vannforekomstene i Vannområdet

• Fastsette miljømål

• Foreslå og evt. utrede nødvendige tiltak for å opprettholde eller forbedre vannkvaliteten slik at miljømålene nås senest innen fristen som er 2021.

• Gjennomføre prosjektet etter den intensjon og de prosesser og arbeidsmetoder som vannforskriften med tilhørende veiledere beskriver