Vannområdet Glomma Sør jobber for å nå målet om god miljøtilstand i bekker, elver og innsjøer fra Øyeren i nord til Hvaler i sør.

Glomma Sør er et samarbeid mellom de 8 kommunene Indre Østfold, Skiptvet, Rakkestad, Sarpsborg, Råde, Fredrikstad, Hvaler og Halden.

Arbeidet i vannområdet styres etter vannforskriften. Vi startet opp i 2010 og støtter kommunene med organisering av vannforvaltningsarbeidet, kartlegging av forurensninger, tilstandsvurderinger av de ulike vannene, planlegging og gjennomføring av tiltak.

Vannforskriften

Arbeidet med vannmiljø styres etter forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som gjennomfører EUs vanndirektiv i norsk rett.

Hovedformålet med vannforskriften er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann.

Vannforskriften legger opp til at det settes miljømål for alt vann (vannforekomster). Det generelle målet er at alle vannforekomster minst skal opprettholde eller oppnå ”god tilstand” i tråd med nærmere angitte kriterier.

Organisering (av vannforvaltningsarbeidet)

Miljødirektoratet koordinerer arbeidet på direktoratsnivå.

Vannregionmyndigheten skal koordinere arbeidet med å gjennomføre forskriften. Det skal utarbeides regionale forvaltningsplaner og tiltaksprogram.

Det praktiske arbeidet med forvaltningsplanen vil skje lokalt i vannområdene og samordnes av vannområdeutvalget (styringsgruppen).

For mer informasjon om vannforskriften og arbeidet med vannforvaltning i Norge: www.vannportalen.no